Pre deti a rodinu

Špeciálno-pedagogická diagnostika
a reedukácia

V prípade, že má vaše dieťa ťažkosti s učením (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) a správaním v škole, alebo škôlke, nestíha tempu ostatných detí, zaostáva v psychomotorickom vývine, je dlhodobo frustrované neúspechom, či neprijatím v kolektíve, kvalifikovane
ho vyšetríme. Podľa rozsahu zistených ťažkostí, či už ide o poruchy učenia, pozornosti, alebo iné, navrhneme individuálny plán nápravy
pre vaše dieťa a začneme s postupnou stimuláciou oslabených funkcií.
Je to postupne prebiehajúci proces, ktorého úspešnosť pozostáva
z toho, že dieťa pravidelne navštevuje odborníka, ktorý s ním individuálne pracuje. Nevyhnutná je spolupráca s rodinou, rodičia
sú pravidelne informovaní o progrese dieťaťa a sú inštruovaní
ako s dieťaťom pracovať doma. Spolupracujeme s ďalšími odborníkmi, psychológmi, logopédmi, neurológmi, psychiatrami, pediatrami, poradenskými zariadeniami a v prípade potreby odporučíme odborné posúdenie.

Kedykoľvek vidí matka, že jej dieťa urobilo niečo dobré, má ho pochváliť, vysloviť mu uznanie a potešiť jeho srdce.