Referencie

Slovenská spoločnosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu – vedenie akreditovaných výcvikov v KPT

Unity House Montessori Kindergarten – vedenie detských skupín zameraných na rozvoj komunikačných zručností, spolupráce
a sebapoznávania. Externá spolupráca.

Brilliant Stars International Kindergarten – vedenie detských skupín zameraných na podporu pohybového vývinu, rozvoj hrubej a jemnej motoriky a pohybovej koordinácie.

Forel International School – externá spolupráca

Spolupráca s OZ Čierny Peter – prednášky a semináre na tému poruchy učenia, poruchy pozornosti, hyperaktívne dieťa vo vyučovacom procese na viacerých základných školách v Bratislave a okolí.

Materské centrum Hojdana – prednášková a školiaca činnosť

CZŠ Narnia – odborné semináre pre učiteľov na tému grafomotorika

Spolupráca s OZ Návrat – zážitkové semináre vývinovej psychológie pre pestúnske rodiny a adoptívnych rodičov. Poradenská a terapeutická externá spolupráca.

Stredisko prof. Jána Červeňanského – poradensko-profilaktická práca so skupinami tehotných žien, príprava na pôrod, materstvo
a rodičovstvo. Antistresové programy pre verejnosť.

Projekt Game over – príprava a vedenie vzdelávaco-preventívnych programov

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov – externá spolupráca

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – zážitkový seminár vývinovej psychológie